Bøsøre Vandværk amba

På internettet er der megen information om vandforsyning, vandkvalitet osv. Her er nogle af vores anbefalinger til dig som vil vide mere.


Danske Vandværker er de danske vandforsyningers brancheorganisation. Her finder du en masse information om drikkevand, råd og regler, osv.

https://danskevv.dk/om-os/


GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

https://www.geus.dk/vandressourcer/


 Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal.

http://data.geus.dk/JupiterWWW/

Bøsøre vandværk i databasen

http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=81385


 Vandetsvej er en hjemmeside der fortæller en masse om vandet vi som vandværk arbejder med.

https://vandetsvej.dk/


 I de seneste 150 år er den årlige gennemsnitsnedbør i Danmark steget med 100 mm, og ifølge klimamodellerne vil den tendens fortsætte. Danmark bliver altså vådere, hvilket betyder, at der overordnet set dannes mere grundvand.

Læs mere her:

http://www.geocenter.dk/geoviden/


Udsættelse af generalforsamling.
Med baggrund i Corona udbruddet og deraf følgende restriktioner på forsamlinger, ser vi os nødsaget til at udsætte vandværkets generalforsamling.
Ny indkaldelse sendes ud, når der er klarhed over hvornår restriktionerne ophæves.

 

Udsat/aflyst

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 15. april 2020, kl. 19.00.

Sted: Bøsøre Camping

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Se: 2019 Årsrapport

4. Budget for det/de kommende år forelægges

Se:  5 års oversigt likviditetsbudget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Anders Skriver - genopstiller

Henning D. Stærmose – genopstiller ikke

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Ole Vadsten – genopstiller

Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg af revisor, på valg er:

Margit Drost – genopstiller

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Peder Magaard - genopstiller

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45.

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies