Bøsøre Vandværk amba

 Velkommen til Bøsøre Vandværk amba

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024 onsdag d. 17. april kl. 19.00.
Sted: First Camp Bøsøre Strand, Eventyrkroen

Dagsorden generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

Se hovedtal for året

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Se Årsrapport her

4. Budget for det/de kommende år forelægges

Se 5 års likviditetsbudget her

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

Anders Skriver genopstiller

Lars Andersen genopstiller

Peer Locher     genopstiller Ikke

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Peter Hyldebrandt - genopstiller

Betina Johansen genopstiller ikke

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg af revisor, på valg er:

Kurt Quistgaard genopstiller

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Ebbe Salling - genopstiller

8. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer til at overveje at stille op til valg til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka tal på hvor mange der deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Bøsøre Vandværk 


Se hovedtal for året

 

Interesserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

https://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vandets hårdhedsgrad: 19.0º dH


Senest målt den: 03-01-2018


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt