Bøsøre Vandværk amba

Vandværkets historie 

1967

Vandværket er startet/bygget i 1966/67 i forbindelse med at Stentoften og Kløvertoften blev udstykket og samtidig blev der lagt en ledning til Bellisvej.

Vandindvindingsretten var på 30.000 m3/år. (Boring 1).

1975

I/S Bøsøre Vandværk er stiftet 13. maj 1975.

1977

Forbrug 15.000 m3/år og 160 husstande.

1988

Boring 2 etableret.

1989

Fyns Amt tilladelse til udvidelse af indvindingstilladelse til 50.000 m3 /år, begrundet med en udvidelse af forsyningsområde. Vandværket pålægges at undersøge muligheden for en supplerende kildeplads.

1992

Boring 3 etableret.

1999

Fyns Amt giver tilladelse til, at vandværkets indvindingstilladelse nedsættes til 41.000 m3/år.

2001

Kort over ledningsnettet fremstillet via satellit foto.

2005

Gudme Kommune giver tilladelse til at udvide vandbehandlingen med anvendelse af trykfilter.

2007

Vandværket udbygget med tilbygning til trykfiltre og rentvandstank.

2010

Boring 4 etableret, med selvstændig filter. Forbedrede og nye nødforsynings muligheder.

2015

Tryktanke udskiftet med frekvensstyret udpumpning.

2015

Opgradering af betjeningsfaciliteter incl. netadgang.

2919

Overgang til nyt administrationssysem.

 


Udsættelse af generalforsamling.
Med baggrund i Corona udbruddet og deraf følgende restriktioner på forsamlinger, ser vi os nødsaget til at udsætte vandværkets generalforsamling.
Ny indkaldelse sendes ud, når der er klarhed over hvornår restriktionerne ophæves.

 

Udsat/aflyst

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 15. april 2020, kl. 19.00.

Sted: Bøsøre Camping

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Se: 2019 Årsrapport

4. Budget for det/de kommende år forelægges

Se:  5 års oversigt likviditetsbudget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Anders Skriver - genopstiller

Henning D. Stærmose – genopstiller ikke

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Ole Vadsten – genopstiller

Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg af revisor, på valg er:

Margit Drost – genopstiller

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Peder Magaard - genopstiller

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45.

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies