Bøsøre Vandværk amba

Takstblad 2020

 

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning

 

 

1. Hovedanlægsbidrag pr. forbrugsenhed

 Kr.

10.000

2. Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.)

Forsyningsledningsbidraget er gældende for områder, hvor der er fremført forsyningsledninger, ellers efter forhandling med bestyrelsen.

 Kr.

26.752

3. Stikledningsbidrag, omkostninger ved etablering af stikledning prissættes ud fra de med opgaven forbundne omkostninger.

 

 

I alt anlægsbidrag, eksklusive stikledningsbidrag

 Kr.

36.752

Forsyningsledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar, efter ”Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober”.

Driftsbidrag, vandpris m.m.

 

 

Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

Kr. 

750

 

 

 

Målerafgift lille

Kr. 

100

Målerafgift stor

Kr.

200

Vandpris pr. m3

Kr.

8,00

Statsafgift på vand (inkl. kortlægningsafgift)

Kr.

6,37

Gebyrer

 

 

Flyttegebyr

Kr.

75

Rykkerskrivelse

Kr. 

100

Aflæsning fortaget at vandværket, 14 dage efter rykkerskrivelse

Kr.

250

Lukning af vand

Kr.

750

Genåbning af vand

Kr.

750

 

 

 

Alle priser er ekskl. moms

 

 

Udsættelse af generalforsamling.
Med baggrund i Corona udbruddet og deraf følgende restriktioner på forsamlinger, ser vi os nødsaget til at udsætte vandværkets generalforsamling.
Ny indkaldelse sendes ud, når der er klarhed over hvornår restriktionerne ophæves.

 

Udsat/aflyst

Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag d. 15. april 2020, kl. 19.00.

Sted: Bøsøre Camping

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Se: 2019 Årsrapport

4. Budget for det/de kommende år forelægges

Se:  5 års oversigt likviditetsbudget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er

Anders Skriver - genopstiller

Henning D. Stærmose – genopstiller ikke

Valg af suppleanter til bestyrelsen, på valg er:

Ole Vadsten – genopstiller

Michael Gregersen - genopstiller

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

Valg af revisor, på valg er:

Margit Drost – genopstiller

Valg af revisorsuppleant, på valg er:

Peder Magaard - genopstiller

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være et mindre traktement, øl/vand og kaffe. Bestyrelsen vil, af hensyn til bestillingen, gerne have et cirka deltager, så hvis du deltager, så send en mail bosore.vand@gmail.com eller ring eller send SMS til formanden tlf.: 23 33 55 45.

Interserer du dig for drikkevand i Danmark, så se:

https://www.danskevv.dk/ 

http://www.geocenter.dk/geoviden/grundvand-og-klima/

 

 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies